سیم ظرفشویی استیل

تولید در وزنهای مختلف به دلخواه مشتریان