سفره پاک کن

تولید شده توسط پارچه سوزنی

شش رنگ زیبا

هر بسته شامل ۶۰ عدد

ابعاد اسفنج مورد استفاده:

42×80×165 mm