اسکاچ شطرنجی زری‌دار

هر قطعه اسکاچ شطرنجی نرم دارایی ابعاد زیر میباشد
14cm10cm2.2cm

تعداد اسکاچ های شطرنجی نرم در یک کارتن:

هر کارتن محتوی بیست بسته

هر بسته شامل دوازده عدد اسکاچ

در مجموع هر کارتن محتوی دویست و چهل عدد اسکاچ شطرنجی میباشد

ابعاد کارتن اسکاچ های شطرنجی نرم و یا زبر
طول: 57cm
عرض: 42cm

ارتفاع: 50cm