آفتابگردان اعلا

تولید شده توسط بهترین ابر

ابعاد اسفنج;
110×25 mm

کارتن ۱۲۰ عددی شامل ۱۰ ورق ۱۲ عددی

کارتن ۳۶۰ عددی شامل ۱۵ ورق ۲۴ عددی